کمترین: 
48.4
بیشترین: 
48.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 7 شهریور 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 48.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":48.4},{"date":"1396/06/07 09:10","price":48.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398