کمترین: 
4681
بیشترین: 
4745
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 7 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 شهریور 1396 , 4745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":4681},{"date":"1396/06/07 10:10","price":4692},{"date":"1396/06/07 10:20","price":4689},{"date":"1396/06/07 10:50","price":4693},{"date":"1396/06/07 11:20","price":4697},{"date":"1396/06/07 11:40","price":4701},{"date":"1396/06/07 11:50","price":4706},{"date":"1396/06/07 12:00","price":4708},{"date":"1396/06/07 12:30","price":4713},{"date":"1396/06/07 12:40","price":4714},{"date":"1396/06/07 12:50","price":4718},{"date":"1396/06/07 13:00","price":4723},{"date":"1396/06/07 13:40","price":4729},{"date":"1396/06/07 13:50","price":4732},{"date":"1396/06/07 14:00","price":4733},{"date":"1396/06/07 14:30","price":4736},{"date":"1396/06/07 14:40","price":4738},{"date":"1396/06/07 14:50","price":4741},{"date":"1396/06/07 15:00","price":4743},{"date":"1396/06/07 15:40","price":4745},{"date":"1396/06/07 16:00","price":4742},{"date":"1396/06/07 16:10","price":4745}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398