کمترین: 
527667
بیشترین: 
536504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 7 شهریور 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 529465 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398