کمترین: 
49.5
بیشترین: 
49.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 6 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 49.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 13:08","price":49.93},{"date":"1396/06/06 22:00","price":49.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398