کمترین: 
373000
بیشترین: 
376000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 6 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 373000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 11:18","price":374000},{"date":"1396/06/06 12:24","price":376000},{"date":"1396/06/06 21:48","price":373000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398