کمترین: 
4082
بیشترین: 
4092
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 4085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:20","price":4087},{"date":"1396/06/06 10:30","price":4092},{"date":"1396/06/06 11:00","price":4087},{"date":"1396/06/06 11:30","price":4089},{"date":"1396/06/06 11:40","price":4092},{"date":"1396/06/06 11:50","price":4087},{"date":"1396/06/06 12:40","price":4084},{"date":"1396/06/06 12:50","price":4087},{"date":"1396/06/06 13:20","price":4092},{"date":"1396/06/06 13:30","price":4087},{"date":"1396/06/06 13:40","price":4092},{"date":"1396/06/06 13:50","price":4087},{"date":"1396/06/06 14:10","price":4092},{"date":"1396/06/06 14:20","price":4084},{"date":"1396/06/06 14:30","price":4087},{"date":"1396/06/06 14:40","price":4082},{"date":"1396/06/06 14:50","price":4089},{"date":"1396/06/06 15:00","price":4082},{"date":"1396/06/06 15:20","price":4084},{"date":"1396/06/06 15:30","price":4082},{"date":"1396/06/06 15:40","price":4086},{"date":"1396/06/06 15:50","price":4084},{"date":"1396/06/06 16:00","price":4082},{"date":"1396/06/06 21:50","price":4085}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398