کمترین: 
4967
بیشترین: 
4978
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 6 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 شهریور 1396 , 4967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:20","price":4969},{"date":"1396/06/06 10:30","price":4973},{"date":"1396/06/06 10:40","price":4974},{"date":"1396/06/06 11:00","price":4971},{"date":"1396/06/06 11:30","price":4975},{"date":"1396/06/06 12:00","price":4977},{"date":"1396/06/06 12:40","price":4978},{"date":"1396/06/06 12:50","price":4977},{"date":"1396/06/06 13:20","price":4978},{"date":"1396/06/06 13:30","price":4977},{"date":"1396/06/06 13:40","price":4978},{"date":"1396/06/06 13:50","price":4976},{"date":"1396/06/06 14:10","price":4978},{"date":"1396/06/06 14:20","price":4977},{"date":"1396/06/06 14:30","price":4975},{"date":"1396/06/06 14:40","price":4973},{"date":"1396/06/06 14:50","price":4977},{"date":"1396/06/06 15:00","price":4973},{"date":"1396/06/06 15:20","price":4975},{"date":"1396/06/06 15:30","price":4973},{"date":"1396/06/06 15:40","price":4974},{"date":"1396/06/06 15:50","price":4975},{"date":"1396/06/06 16:00","price":4973},{"date":"1396/06/06 17:00","price":4971},{"date":"1396/06/06 21:50","price":4967}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398