کمترین: 
4678
بیشترین: 
4683
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 6 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 شهریور 1396 , 4678 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:10","price":4680},{"date":"1396/06/06 10:20","price":4681},{"date":"1396/06/06 10:30","price":4680},{"date":"1396/06/06 11:30","price":4681},{"date":"1396/06/06 11:50","price":4682},{"date":"1396/06/06 12:00","price":4683},{"date":"1396/06/06 12:20","price":4680},{"date":"1396/06/06 12:30","price":4679},{"date":"1396/06/06 12:40","price":4680},{"date":"1396/06/06 12:50","price":4679},{"date":"1396/06/06 13:30","price":4678},{"date":"1396/06/06 13:40","price":4679},{"date":"1396/06/06 13:50","price":4678},{"date":"1396/06/06 14:10","price":4679},{"date":"1396/06/06 14:30","price":4678},{"date":"1396/06/06 14:50","price":4679},{"date":"1396/06/06 15:00","price":4678},{"date":"1396/06/06 15:20","price":4679},{"date":"1396/06/06 15:30","price":4678},{"date":"1396/06/06 15:50","price":4679},{"date":"1396/06/06 16:00","price":4678},{"date":"1396/06/06 16:10","price":4679},{"date":"1396/06/06 16:20","price":4680},{"date":"1396/06/06 16:50","price":4681},{"date":"1396/06/06 21:50","price":4678}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398