کمترین: 
82904.9
بیشترین: 
83013
قیمت شاخص بورس امروز 6 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 83012.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:20","price":82904.9},{"date":"1396/06/06 09:30","price":82921.8},{"date":"1396/06/06 09:40","price":82927.4},{"date":"1396/06/06 09:50","price":82943.2},{"date":"1396/06/06 10:00","price":82955.0},{"date":"1396/06/06 10:10","price":82961.0},{"date":"1396/06/06 10:20","price":82967.9},{"date":"1396/06/06 10:30","price":82970.2},{"date":"1396/06/06 10:40","price":82978.1},{"date":"1396/06/06 10:50","price":82987.5},{"date":"1396/06/06 11:00","price":82992.5},{"date":"1396/06/06 11:10","price":82997.4},{"date":"1396/06/06 11:20","price":83006.4},{"date":"1396/06/06 12:20","price":83013.0},{"date":"1396/06/06 15:20","price":83012.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398