کمترین: 
8784.4
بیشترین: 
8788.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 6 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 8784.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":8788.5},{"date":"1396/06/06 21:50","price":8784.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398