کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 6 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 2.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 05:00","price":2.94},{"date":"1396/06/06 06:08","price":2.93},{"date":"1396/06/06 07:32","price":2.92},{"date":"1396/06/06 12:08","price":2.93},{"date":"1396/06/06 14:32","price":2.92},{"date":"1396/06/06 15:32","price":2.91},{"date":"1396/06/06 16:32","price":2.9},{"date":"1396/06/06 18:08","price":2.89},{"date":"1396/06/06 18:32","price":2.98},{"date":"1396/06/06 19:08","price":2.94},{"date":"1396/06/06 19:32","price":2.93},{"date":"1396/06/06 20:08","price":2.94},{"date":"1396/06/06 20:32","price":2.97},{"date":"1396/06/06 21:32","price":2.95},{"date":"1396/06/06 22:00","price":2.89}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398