کمترین: 
1.67
بیشترین: 
1.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 6 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 1.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 05:00","price":1.76},{"date":"1396/06/06 05:32","price":1.77},{"date":"1396/06/06 07:32","price":1.76},{"date":"1396/06/06 08:08","price":1.77},{"date":"1396/06/06 08:32","price":1.76},{"date":"1396/06/06 11:08","price":1.74},{"date":"1396/06/06 11:32","price":1.73},{"date":"1396/06/06 12:08","price":1.74},{"date":"1396/06/06 13:32","price":1.73},{"date":"1396/06/06 14:08","price":1.74},{"date":"1396/06/06 15:32","price":1.75},{"date":"1396/06/06 17:32","price":1.73},{"date":"1396/06/06 18:32","price":1.74},{"date":"1396/06/06 19:08","price":1.72},{"date":"1396/06/06 21:08","price":1.74},{"date":"1396/06/06 21:32","price":1.73},{"date":"1396/06/06 22:00","price":1.67}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398