کمترین: 
480
بیشترین: 
489.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 6 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 05:00","price":489.38},{"date":"1396/06/06 05:32","price":489},{"date":"1396/06/06 06:08","price":488.25},{"date":"1396/06/06 06:32","price":488},{"date":"1396/06/06 07:08","price":487.88},{"date":"1396/06/06 07:32","price":488.38},{"date":"1396/06/06 08:08","price":488.13},{"date":"1396/06/06 08:32","price":487.88},{"date":"1396/06/06 09:00","price":487.25},{"date":"1396/06/06 09:32","price":487.5},{"date":"1396/06/06 10:32","price":487},{"date":"1396/06/06 11:08","price":487.13},{"date":"1396/06/06 11:32","price":485.13},{"date":"1396/06/06 12:08","price":486.88},{"date":"1396/06/06 13:08","price":487.88},{"date":"1396/06/06 13:32","price":486.38},{"date":"1396/06/06 14:08","price":486.75},{"date":"1396/06/06 14:32","price":485.75},{"date":"1396/06/06 15:08","price":486.75},{"date":"1396/06/06 15:32","price":487.13},{"date":"1396/06/06 16:08","price":487.88},{"date":"1396/06/06 16:32","price":487.13},{"date":"1396/06/06 17:08","price":487.88},{"date":"1396/06/06 18:08","price":486.63},{"date":"1396/06/06 18:32","price":486.38},{"date":"1396/06/06 19:08","price":482.38},{"date":"1396/06/06 19:32","price":483.13},{"date":"1396/06/06 20:08","price":483.75},{"date":"1396/06/06 20:32","price":482.88},{"date":"1396/06/06 21:32","price":483.13},{"date":"1396/06/06 22:00","price":480}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398