کمترین: 
51.26
بیشترین: 
52.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 6 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 52.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 05:00","price":52.16},{"date":"1396/06/06 05:32","price":52.19},{"date":"1396/06/06 06:08","price":52.13},{"date":"1396/06/06 06:32","price":52.08},{"date":"1396/06/06 07:08","price":52.12},{"date":"1396/06/06 07:32","price":52.17},{"date":"1396/06/06 08:08","price":52.2},{"date":"1396/06/06 08:32","price":52.16},{"date":"1396/06/06 09:00","price":52.15},{"date":"1396/06/06 10:08","price":52.13},{"date":"1396/06/06 10:32","price":52.11},{"date":"1396/06/06 11:08","price":52.13},{"date":"1396/06/06 11:32","price":51.93},{"date":"1396/06/06 12:08","price":51.92},{"date":"1396/06/06 12:32","price":51.9},{"date":"1396/06/06 13:08","price":52.03},{"date":"1396/06/06 13:32","price":52.05},{"date":"1396/06/06 14:08","price":52.01},{"date":"1396/06/06 14:32","price":51.87},{"date":"1396/06/06 15:08","price":51.96},{"date":"1396/06/06 15:32","price":52.02},{"date":"1396/06/06 16:08","price":52.2},{"date":"1396/06/06 16:32","price":52.19},{"date":"1396/06/06 17:08","price":52.2},{"date":"1396/06/06 17:32","price":52.18},{"date":"1396/06/06 18:08","price":52.02},{"date":"1396/06/06 18:32","price":51.84},{"date":"1396/06/06 19:08","price":51.39},{"date":"1396/06/06 19:32","price":51.44},{"date":"1396/06/06 20:08","price":51.38},{"date":"1396/06/06 20:32","price":51.26},{"date":"1396/06/06 21:08","price":51.28},{"date":"1396/06/06 21:32","price":51.4},{"date":"1396/06/06 22:00","price":52.38}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398