کمترین: 
46.2
بیشترین: 
47.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 6 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 47.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 05:00","price":47.64},{"date":"1396/06/06 05:32","price":47.7},{"date":"1396/06/06 06:32","price":47.67},{"date":"1396/06/06 07:08","price":47.69},{"date":"1396/06/06 07:32","price":47.73},{"date":"1396/06/06 08:08","price":47.7},{"date":"1396/06/06 09:00","price":47.69},{"date":"1396/06/06 09:32","price":47.7},{"date":"1396/06/06 10:32","price":47.66},{"date":"1396/06/06 11:08","price":47.7},{"date":"1396/06/06 11:32","price":47.53},{"date":"1396/06/06 12:08","price":47.41},{"date":"1396/06/06 12:32","price":47.37},{"date":"1396/06/06 13:08","price":47.47},{"date":"1396/06/06 14:08","price":47.42},{"date":"1396/06/06 14:32","price":47.31},{"date":"1396/06/06 15:08","price":47.34},{"date":"1396/06/06 15:32","price":47.37},{"date":"1396/06/06 16:08","price":47.45},{"date":"1396/06/06 16:32","price":47.48},{"date":"1396/06/06 17:08","price":47.41},{"date":"1396/06/06 17:32","price":47.61},{"date":"1396/06/06 18:08","price":47.47},{"date":"1396/06/06 18:32","price":47.16},{"date":"1396/06/06 19:08","price":46.7},{"date":"1396/06/06 19:32","price":46.73},{"date":"1396/06/06 20:08","price":46.66},{"date":"1396/06/06 20:32","price":46.34},{"date":"1396/06/06 21:08","price":46.2},{"date":"1396/06/06 21:32","price":46.26},{"date":"1396/06/06 22:00","price":47.87}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398