کمترین: 
638000
بیشترین: 
643000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 5 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 643000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 11:12","price":638000},{"date":"1396/06/05 11:36","price":639000},{"date":"1396/06/05 12:00","price":641000},{"date":"1396/06/05 12:36","price":642000},{"date":"1396/06/05 13:24","price":643000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398