کمترین: 
1030
بیشترین: 
1050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 5 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 شهریور 1396 , 1040 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:40","price":1035},{"date":"1396/06/05 10:50","price":1033},{"date":"1396/06/05 11:00","price":1035},{"date":"1396/06/05 11:10","price":1030},{"date":"1396/06/05 11:20","price":1033},{"date":"1396/06/05 11:40","price":1030},{"date":"1396/06/05 11:50","price":1035},{"date":"1396/06/05 12:10","price":1040},{"date":"1396/06/05 12:20","price":1050},{"date":"1396/06/05 12:40","price":1043},{"date":"1396/06/05 12:50","price":1050},{"date":"1396/06/05 13:10","price":1043},{"date":"1396/06/05 13:20","price":1050},{"date":"1396/06/05 13:30","price":1040},{"date":"1396/06/05 13:40","price":1045},{"date":"1396/06/05 14:00","price":1040},{"date":"1396/06/05 14:30","price":1045},{"date":"1396/06/05 14:40","price":1040},{"date":"1396/06/05 14:50","price":1045},{"date":"1396/06/05 15:00","price":1040},{"date":"1396/06/05 15:10","price":1045},{"date":"1396/06/05 15:20","price":1035},{"date":"1396/06/05 15:30","price":1040},{"date":"1396/06/05 16:10","price":1035},{"date":"1396/06/05 16:30","price":1040}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398