کمترین: 
494
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 5 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":494},{"date":"1396/06/05 10:40","price":495},{"date":"1396/06/05 10:50","price":494},{"date":"1396/06/05 11:00","price":495},{"date":"1396/06/05 11:10","price":494},{"date":"1396/06/05 11:30","price":495},{"date":"1396/06/05 11:40","price":494},{"date":"1396/06/05 11:50","price":496},{"date":"1396/06/05 12:00","price":495},{"date":"1396/06/05 12:20","price":496},{"date":"1396/06/05 13:40","price":497},{"date":"1396/06/05 14:00","price":496},{"date":"1396/06/05 14:30","price":497},{"date":"1396/06/05 14:40","price":496},{"date":"1396/06/05 14:50","price":497},{"date":"1396/06/05 15:00","price":496},{"date":"1396/06/05 15:10","price":497},{"date":"1396/06/05 15:20","price":495},{"date":"1396/06/05 15:30","price":496},{"date":"1396/06/05 16:10","price":495},{"date":"1396/06/05 16:30","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398