کمترین: 
614
بیشترین: 
617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 5 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":614},{"date":"1396/06/05 10:30","price":615},{"date":"1396/06/05 10:40","price":616},{"date":"1396/06/05 10:50","price":615},{"date":"1396/06/05 11:00","price":616},{"date":"1396/06/05 11:10","price":614},{"date":"1396/06/05 11:20","price":615},{"date":"1396/06/05 11:40","price":614},{"date":"1396/06/05 11:50","price":616},{"date":"1396/06/05 12:00","price":615},{"date":"1396/06/05 12:10","price":614},{"date":"1396/06/05 12:20","price":617},{"date":"1396/06/05 12:40","price":616},{"date":"1396/06/05 12:50","price":617},{"date":"1396/06/05 13:10","price":616},{"date":"1396/06/05 13:20","price":617},{"date":"1396/06/05 13:30","price":616},{"date":"1396/06/05 13:40","price":617},{"date":"1396/06/05 14:00","price":616},{"date":"1396/06/05 14:30","price":617},{"date":"1396/06/05 14:40","price":616},{"date":"1396/06/05 14:50","price":617},{"date":"1396/06/05 15:00","price":616},{"date":"1396/06/05 15:10","price":617},{"date":"1396/06/05 15:20","price":615},{"date":"1396/06/05 15:30","price":616},{"date":"1396/06/05 16:10","price":615},{"date":"1396/06/05 16:30","price":616}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398