کمترین: 
4071
بیشترین: 
4099
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 4085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":4071},{"date":"1396/06/05 10:30","price":4073},{"date":"1396/06/05 10:40","price":4074},{"date":"1396/06/05 10:50","price":4073},{"date":"1396/06/05 11:00","price":4074},{"date":"1396/06/05 11:10","price":4073},{"date":"1396/06/05 11:30","price":4075},{"date":"1396/06/05 11:40","price":4076},{"date":"1396/06/05 11:50","price":4077},{"date":"1396/06/05 12:00","price":4076},{"date":"1396/06/05 12:10","price":4077},{"date":"1396/06/05 12:20","price":4088},{"date":"1396/06/05 12:40","price":4084},{"date":"1396/06/05 12:50","price":4099},{"date":"1396/06/05 13:10","price":4093},{"date":"1396/06/05 13:20","price":4099},{"date":"1396/06/05 13:30","price":4093},{"date":"1396/06/05 13:40","price":4094},{"date":"1396/06/05 14:00","price":4089},{"date":"1396/06/05 14:30","price":4094},{"date":"1396/06/05 14:40","price":4089},{"date":"1396/06/05 14:50","price":4094},{"date":"1396/06/05 15:00","price":4089},{"date":"1396/06/05 15:10","price":4094},{"date":"1396/06/05 15:20","price":4086},{"date":"1396/06/05 15:30","price":4089},{"date":"1396/06/05 16:10","price":4086},{"date":"1396/06/05 16:30","price":4089},{"date":"1396/06/05 16:50","price":4085}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398