کمترین: 
3055
بیشترین: 
3069
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 5 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 5 شهریور 1396 , 3064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":3055},{"date":"1396/06/05 10:40","price":3056},{"date":"1396/06/05 10:50","price":3055},{"date":"1396/06/05 11:00","price":3056},{"date":"1396/06/05 11:20","price":3055},{"date":"1396/06/05 11:40","price":3056},{"date":"1396/06/05 11:50","price":3057},{"date":"1396/06/05 12:00","price":3056},{"date":"1396/06/05 12:20","price":3061},{"date":"1396/06/05 12:40","price":3059},{"date":"1396/06/05 12:50","price":3065},{"date":"1396/06/05 13:10","price":3066},{"date":"1396/06/05 13:20","price":3069},{"date":"1396/06/05 13:30","price":3066},{"date":"1396/06/05 13:40","price":3069},{"date":"1396/06/05 14:00","price":3066},{"date":"1396/06/05 14:20","price":3064},{"date":"1396/06/05 14:30","price":3068},{"date":"1396/06/05 14:40","price":3064},{"date":"1396/06/05 14:50","price":3068},{"date":"1396/06/05 15:00","price":3064},{"date":"1396/06/05 15:10","price":3068},{"date":"1396/06/05 15:20","price":3061},{"date":"1396/06/05 15:30","price":3064},{"date":"1396/06/05 16:10","price":3061},{"date":"1396/06/05 16:30","price":3064}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398