کمترین: 
596
بیشترین: 
603
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 5 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 شهریور 1396 , 603 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":598},{"date":"1396/06/05 10:40","price":597},{"date":"1396/06/05 10:50","price":598},{"date":"1396/06/05 11:00","price":597},{"date":"1396/06/05 11:10","price":596},{"date":"1396/06/05 11:20","price":598},{"date":"1396/06/05 11:30","price":599},{"date":"1396/06/05 11:40","price":597},{"date":"1396/06/05 11:50","price":600},{"date":"1396/06/05 12:00","price":598},{"date":"1396/06/05 12:10","price":596},{"date":"1396/06/05 12:20","price":600},{"date":"1396/06/05 12:40","price":601},{"date":"1396/06/05 13:10","price":602},{"date":"1396/06/05 13:20","price":601},{"date":"1396/06/05 13:30","price":602},{"date":"1396/06/05 14:00","price":603},{"date":"1396/06/05 14:30","price":602},{"date":"1396/06/05 14:40","price":603},{"date":"1396/06/05 14:50","price":602},{"date":"1396/06/05 15:00","price":603},{"date":"1396/06/05 15:10","price":602},{"date":"1396/06/05 15:20","price":601},{"date":"1396/06/05 15:30","price":603},{"date":"1396/06/05 16:10","price":601},{"date":"1396/06/05 16:30","price":603}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398