کمترین: 
4948
بیشترین: 
4981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 5 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 5 شهریور 1396 , 4967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":4948},{"date":"1396/06/05 11:30","price":4950},{"date":"1396/06/05 11:40","price":4949},{"date":"1396/06/05 11:50","price":4953},{"date":"1396/06/05 12:00","price":4957},{"date":"1396/06/05 12:10","price":4959},{"date":"1396/06/05 12:20","price":4969},{"date":"1396/06/05 12:40","price":4965},{"date":"1396/06/05 12:50","price":4979},{"date":"1396/06/05 13:20","price":4981},{"date":"1396/06/05 13:30","price":4979},{"date":"1396/06/05 13:40","price":4981},{"date":"1396/06/05 14:00","price":4977},{"date":"1396/06/05 14:20","price":4979},{"date":"1396/06/05 14:40","price":4975},{"date":"1396/06/05 15:00","price":4972},{"date":"1396/06/05 15:10","price":4975},{"date":"1396/06/05 15:20","price":4973},{"date":"1396/06/05 15:30","price":4972},{"date":"1396/06/05 16:10","price":4973},{"date":"1396/06/05 16:20","price":4971},{"date":"1396/06/05 16:50","price":4967}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398