کمترین: 
4643
بیشترین: 
4685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 5 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 5 شهریور 1396 , 4678 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":4643},{"date":"1396/06/05 11:10","price":4644},{"date":"1396/06/05 11:20","price":4645},{"date":"1396/06/05 11:30","price":4648},{"date":"1396/06/05 11:40","price":4651},{"date":"1396/06/05 11:50","price":4653},{"date":"1396/06/05 12:00","price":4661},{"date":"1396/06/05 12:10","price":4669},{"date":"1396/06/05 12:20","price":4679},{"date":"1396/06/05 12:30","price":4677},{"date":"1396/06/05 12:50","price":4685},{"date":"1396/06/05 13:10","price":4682},{"date":"1396/06/05 13:20","price":4683},{"date":"1396/06/05 13:30","price":4681},{"date":"1396/06/05 13:40","price":4680},{"date":"1396/06/05 14:00","price":4679},{"date":"1396/06/05 14:20","price":4681},{"date":"1396/06/05 14:30","price":4682},{"date":"1396/06/05 15:20","price":4681},{"date":"1396/06/05 15:30","price":4680},{"date":"1396/06/05 16:50","price":4678}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398