رنو پارس تندر + مولتی مدیا

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/06/05 12:00","price":43100000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":43500000},{"date":"1396/06/24 12:00","price":43100000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":42600000},{"date":"1396/07/06 00:00","price":42800000},{"date":"1396/07/12 00:00","price":42300000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":42600000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":42500000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":44600000},{"date":"1396/11/16 12:00","price":44500000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":45700000},{"date":"1396/11/20 12:00","price":46000000},{"date":"1396/11/24 12:00","price":46300000},{"date":"1396/11/26 12:00","price":46700000},{"date":"1396/11/28 12:00","price":47000000},{"date":"1396/11/30 00:00","price":46700000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":46000000},{"date":"1396/12/08 00:00","price":46700000},{"date":"1396/12/11 00:00","price":46200000},{"date":"1396/12/14 12:00","price":46500000},{"date":"1396/12/16 00:00","price":46700000},{"date":"1396/12/18 00:00","price":46100000},{"date":"1396/12/25 00:00","price":45700000},{"date":"1397/01/17 00:00","price":45500000},{"date":"1397/01/23 12:00","price":46000000},{"date":"1397/01/28 00:00","price":46500000},{"date":"1397/01/29 12:00","price":46700000},{"date":"1397/01/31 00:00","price":47000000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":47500000},{"date":"1397/02/06 00:00","price":47900000},{"date":"1397/02/08 12:00","price":48000000},{"date":"1397/02/15 12:00","price":48500000},{"date":"1397/02/24 00:00","price":49500000},{"date":"1397/02/26 12:00","price":49800000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":50000000},{"date":"1397/02/30 00:00","price":54100000},{"date":"1397/02/30 12:00","price":50100000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":50200000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":50500000},{"date":"1397/03/10 12:00","price":51500000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":53000000},{"date":"1397/03/15 00:00","price":54000000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":55500000},{"date":"1397/03/22 12:00","price":57500000},{"date":"1397/03/23 00:00","price":59000000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":61000000},{"date":"1397/03/27 12:00","price":60000000},{"date":"1397/03/31 00:00","price":59000000},{"date":"1397/03/31 12:00","price":58800000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":58500000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":59500000},{"date":"1397/04/06 00:00","price":60000000},{"date":"1397/04/07 00:00","price":61000000},{"date":"1397/04/14 12:00","price":60000000},{"date":"1397/04/22 00:00","price":59000000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":59500000},{"date":"1397/05/01 00:00","price":60000000},{"date":"1397/05/02 12:00","price":61000000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":62000000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":63000000},{"date":"1397/05/07 11:35","price":64000000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":69000000},{"date":"1397/05/13 00:00","price":70000000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397