کمترین: 
10150
بیشترین: 
10150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 4 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 10150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 13:10","price":10150}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398