کمترین: 
591
بیشترین: 
597
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 4 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 597 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:20","price":592},{"date":"1396/06/04 10:30","price":594},{"date":"1396/06/04 11:00","price":591},{"date":"1396/06/04 11:10","price":594},{"date":"1396/06/04 11:30","price":595},{"date":"1396/06/04 11:50","price":594},{"date":"1396/06/04 12:00","price":595},{"date":"1396/06/04 12:40","price":596},{"date":"1396/06/04 12:50","price":595},{"date":"1396/06/04 13:00","price":596},{"date":"1396/06/04 13:20","price":595},{"date":"1396/06/04 13:40","price":596},{"date":"1396/06/04 14:10","price":595},{"date":"1396/06/04 14:30","price":596},{"date":"1396/06/04 14:40","price":593},{"date":"1396/06/04 14:50","price":597},{"date":"1396/06/04 15:10","price":596},{"date":"1396/06/04 15:20","price":597},{"date":"1396/06/04 16:50","price":595},{"date":"1396/06/04 17:00","price":597},{"date":"1396/06/04 17:40","price":595},{"date":"1396/06/04 17:50","price":597}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398