کمترین: 
607
بیشترین: 
612
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 4 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 612 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":609},{"date":"1396/06/04 10:20","price":610},{"date":"1396/06/04 10:30","price":611},{"date":"1396/06/04 11:00","price":607},{"date":"1396/06/04 11:10","price":611},{"date":"1396/06/04 11:50","price":610},{"date":"1396/06/04 12:00","price":611},{"date":"1396/06/04 13:20","price":610},{"date":"1396/06/04 13:30","price":611},{"date":"1396/06/04 14:40","price":607},{"date":"1396/06/04 14:50","price":612},{"date":"1396/06/04 15:10","price":611},{"date":"1396/06/04 15:20","price":612},{"date":"1396/06/04 16:50","price":611},{"date":"1396/06/04 17:00","price":612},{"date":"1396/06/04 17:40","price":611},{"date":"1396/06/04 17:50","price":612}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398