کمترین: 
3136
بیشترین: 
3162
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 4 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 شهریور 1396 , 3161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":3136},{"date":"1396/06/04 10:20","price":3143},{"date":"1396/06/04 10:30","price":3142},{"date":"1396/06/04 11:00","price":3141},{"date":"1396/06/04 11:10","price":3142},{"date":"1396/06/04 11:20","price":3141},{"date":"1396/06/04 11:30","price":3146},{"date":"1396/06/04 11:50","price":3148},{"date":"1396/06/04 12:00","price":3149},{"date":"1396/06/04 12:10","price":3150},{"date":"1396/06/04 13:00","price":3151},{"date":"1396/06/04 13:10","price":3152},{"date":"1396/06/04 13:20","price":3150},{"date":"1396/06/04 13:30","price":3152},{"date":"1396/06/04 13:40","price":3154},{"date":"1396/06/04 14:10","price":3152},{"date":"1396/06/04 14:30","price":3153},{"date":"1396/06/04 14:40","price":3150},{"date":"1396/06/04 14:50","price":3153},{"date":"1396/06/04 15:10","price":3152},{"date":"1396/06/04 15:20","price":3153},{"date":"1396/06/04 15:40","price":3156},{"date":"1396/06/04 16:00","price":3160},{"date":"1396/06/04 16:30","price":3161},{"date":"1396/06/04 16:50","price":3162},{"date":"1396/06/04 17:00","price":3161},{"date":"1396/06/04 17:40","price":3162},{"date":"1396/06/04 17:50","price":3161}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398