کمترین: 
4925
بیشترین: 
4945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 4 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 شهریور 1396 , 4944 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":4925},{"date":"1396/06/04 10:20","price":4936},{"date":"1396/06/04 10:30","price":4935},{"date":"1396/06/04 11:00","price":4934},{"date":"1396/06/04 11:10","price":4935},{"date":"1396/06/04 11:20","price":4934},{"date":"1396/06/04 11:30","price":4940},{"date":"1396/06/04 11:50","price":4942},{"date":"1396/06/04 12:00","price":4941},{"date":"1396/06/04 12:10","price":4942},{"date":"1396/06/04 12:40","price":4944},{"date":"1396/06/04 12:50","price":4943},{"date":"1396/06/04 13:00","price":4944},{"date":"1396/06/04 13:20","price":4945},{"date":"1396/06/04 13:30","price":4943},{"date":"1396/06/04 13:40","price":4944},{"date":"1396/06/04 14:10","price":4943},{"date":"1396/06/04 14:30","price":4942},{"date":"1396/06/04 14:40","price":4944},{"date":"1396/06/04 14:50","price":4942},{"date":"1396/06/04 15:10","price":4943},{"date":"1396/06/04 15:20","price":4942},{"date":"1396/06/04 16:50","price":4943},{"date":"1396/06/04 17:00","price":4942},{"date":"1396/06/04 17:30","price":4944},{"date":"1396/06/04 17:40","price":4943},{"date":"1396/06/04 17:50","price":4944}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398