کمترین: 
4597
بیشترین: 
4641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 4 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 شهریور 1396 , 4641 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":4597},{"date":"1396/06/04 10:20","price":4603},{"date":"1396/06/04 10:30","price":4606},{"date":"1396/06/04 11:00","price":4601},{"date":"1396/06/04 11:10","price":4606},{"date":"1396/06/04 11:30","price":4616},{"date":"1396/06/04 11:40","price":4618},{"date":"1396/06/04 12:00","price":4620},{"date":"1396/06/04 12:20","price":4621},{"date":"1396/06/04 12:40","price":4620},{"date":"1396/06/04 13:00","price":4621},{"date":"1396/06/04 13:10","price":4622},{"date":"1396/06/04 13:20","price":4626},{"date":"1396/06/04 13:30","price":4627},{"date":"1396/06/04 13:40","price":4626},{"date":"1396/06/04 14:10","price":4627},{"date":"1396/06/04 14:40","price":4628},{"date":"1396/06/04 14:50","price":4630},{"date":"1396/06/04 15:00","price":4631},{"date":"1396/06/04 15:10","price":4630},{"date":"1396/06/04 15:20","price":4633},{"date":"1396/06/04 15:30","price":4635},{"date":"1396/06/04 15:40","price":4638},{"date":"1396/06/04 16:00","price":4639},{"date":"1396/06/04 16:10","price":4640},{"date":"1396/06/04 16:50","price":4641}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398