کمترین: 
8784.4
بیشترین: 
8784.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 4 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 8784.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":8784.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398