کمترین: 
48.3
بیشترین: 
48.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 4 شهریور 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 48.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":48.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399