کمترین: 
52.3
بیشترین: 
52.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 4 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 52.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 00:32","price":52.3},{"date":"1396/06/04 01:08","price":52.37},{"date":"1396/06/04 01:32","price":52.4},{"date":"1396/06/04 02:08","price":52.38}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398