کمترین: 
47.8
بیشترین: 
47.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 4 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 47.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 00:08","price":47.89},{"date":"1396/06/04 00:32","price":47.8},{"date":"1396/06/04 01:32","price":47.87}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398