کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 3 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 شهریور 1396 , 2.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/03 01:32","price":2.94},{"date":"1396/06/03 03:08","price":2.95},{"date":"1396/06/03 05:08","price":2.94},{"date":"1396/06/03 06:08","price":2.95},{"date":"1396/06/03 09:08","price":2.94},{"date":"1396/06/03 09:32","price":2.95},{"date":"1396/06/03 10:08","price":2.94},{"date":"1396/06/03 11:32","price":2.95},{"date":"1396/06/03 12:32","price":2.94},{"date":"1396/06/03 13:32","price":2.93},{"date":"1396/06/03 15:32","price":2.94},{"date":"1396/06/03 16:32","price":2.93},{"date":"1396/06/03 18:08","price":2.91},{"date":"1396/06/03 19:08","price":2.89},{"date":"1396/06/03 20:08","price":2.9},{"date":"1396/06/03 20:32","price":2.89},{"date":"1396/06/03 23:32","price":2.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398