کمترین: 
1.65
بیشترین: 
1.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 3 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 3 شهریور 1396 , 1.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/03 01:08","price":1.68},{"date":"1396/06/03 02:08","price":1.66},{"date":"1396/06/03 03:08","price":1.72},{"date":"1396/06/03 05:32","price":1.73},{"date":"1396/06/03 11:08","price":1.74},{"date":"1396/06/03 11:32","price":1.73},{"date":"1396/06/03 12:08","price":1.74},{"date":"1396/06/03 12:32","price":1.72},{"date":"1396/06/03 13:08","price":1.71},{"date":"1396/06/03 16:08","price":1.72},{"date":"1396/06/03 17:32","price":1.73},{"date":"1396/06/03 18:08","price":1.71},{"date":"1396/06/03 19:32","price":1.69},{"date":"1396/06/03 20:08","price":1.68},{"date":"1396/06/03 20:32","price":1.69},{"date":"1396/06/03 21:08","price":1.66},{"date":"1396/06/03 21:32","price":1.65},{"date":"1396/06/03 22:08","price":1.66},{"date":"1396/06/03 23:08","price":1.65},{"date":"1396/06/03 23:32","price":1.66}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398