کمترین: 
478.88
بیشترین: 
486.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 3 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 شهریور 1396 , 480.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/03 00:32","price":482.63},{"date":"1396/06/03 01:08","price":482.13},{"date":"1396/06/03 01:32","price":481.75},{"date":"1396/06/03 02:08","price":481.88},{"date":"1396/06/03 05:08","price":483.88},{"date":"1396/06/03 06:08","price":484.88},{"date":"1396/06/03 06:32","price":485.63},{"date":"1396/06/03 07:08","price":484.63},{"date":"1396/06/03 07:32","price":485.38},{"date":"1396/06/03 08:08","price":485.88},{"date":"1396/06/03 08:32","price":486.13},{"date":"1396/06/03 09:08","price":486.25},{"date":"1396/06/03 09:32","price":485.75},{"date":"1396/06/03 10:08","price":485.5},{"date":"1396/06/03 10:32","price":485.88},{"date":"1396/06/03 11:08","price":486.13},{"date":"1396/06/03 11:32","price":486.88},{"date":"1396/06/03 12:08","price":485.75},{"date":"1396/06/03 12:32","price":485.38},{"date":"1396/06/03 13:08","price":485.63},{"date":"1396/06/03 13:32","price":486.63},{"date":"1396/06/03 14:08","price":486.13},{"date":"1396/06/03 15:08","price":485.88},{"date":"1396/06/03 15:32","price":485.75},{"date":"1396/06/03 16:08","price":486.63},{"date":"1396/06/03 17:08","price":485.38},{"date":"1396/06/03 17:32","price":485.75},{"date":"1396/06/03 18:08","price":484.63},{"date":"1396/06/03 18:32","price":484.13},{"date":"1396/06/03 19:08","price":483.63},{"date":"1396/06/03 19:32","price":481.63},{"date":"1396/06/03 20:08","price":480.38},{"date":"1396/06/03 20:32","price":479.38},{"date":"1396/06/03 21:08","price":479.63},{"date":"1396/06/03 21:32","price":478.88},{"date":"1396/06/03 22:08","price":479.63},{"date":"1396/06/03 23:08","price":479.88},{"date":"1396/06/03 23:32","price":480.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398