کمترین: 
52.13
بیشترین: 
52.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 3 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 شهریور 1396 , 52.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/03 00:08","price":52.13},{"date":"1396/06/03 00:32","price":52.23},{"date":"1396/06/03 01:08","price":52.19},{"date":"1396/06/03 01:32","price":52.16},{"date":"1396/06/03 02:08","price":52.17},{"date":"1396/06/03 02:32","price":52.15},{"date":"1396/06/03 05:08","price":52.38},{"date":"1396/06/03 05:32","price":52.31},{"date":"1396/06/03 06:08","price":52.38},{"date":"1396/06/03 06:32","price":52.45},{"date":"1396/06/03 07:08","price":52.4},{"date":"1396/06/03 08:32","price":52.45},{"date":"1396/06/03 09:08","price":52.44},{"date":"1396/06/03 09:32","price":52.41},{"date":"1396/06/03 10:08","price":52.42},{"date":"1396/06/03 10:32","price":52.44},{"date":"1396/06/03 11:08","price":52.49},{"date":"1396/06/03 11:32","price":52.51},{"date":"1396/06/03 12:08","price":52.49},{"date":"1396/06/03 12:32","price":52.38},{"date":"1396/06/03 13:08","price":52.42},{"date":"1396/06/03 13:32","price":52.49},{"date":"1396/06/03 14:08","price":52.4},{"date":"1396/06/03 14:32","price":52.41},{"date":"1396/06/03 15:08","price":52.38},{"date":"1396/06/03 15:32","price":52.44},{"date":"1396/06/03 16:08","price":52.45},{"date":"1396/06/03 16:32","price":52.51},{"date":"1396/06/03 17:08","price":52.45},{"date":"1396/06/03 17:32","price":52.52},{"date":"1396/06/03 18:08","price":52.43},{"date":"1396/06/03 18:32","price":52.36},{"date":"1396/06/03 19:08","price":52.41},{"date":"1396/06/03 19:32","price":52.24},{"date":"1396/06/03 20:08","price":52.31},{"date":"1396/06/03 20:32","price":52.2},{"date":"1396/06/03 21:08","price":52.17},{"date":"1396/06/03 21:32","price":52.15},{"date":"1396/06/03 22:08","price":52.23},{"date":"1396/06/03 22:32","price":52.21},{"date":"1396/06/03 23:08","price":52.41}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398