کمترین: 
47.52
بیشترین: 
47.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 3 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 شهریور 1396 , 47.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/03 00:08","price":47.61},{"date":"1396/06/03 00:32","price":47.66},{"date":"1396/06/03 01:08","price":47.61},{"date":"1396/06/03 01:32","price":47.59},{"date":"1396/06/03 02:08","price":47.61},{"date":"1396/06/03 03:08","price":47.7},{"date":"1396/06/03 03:32","price":47.73},{"date":"1396/06/03 04:08","price":47.78},{"date":"1396/06/03 04:32","price":47.72},{"date":"1396/06/03 05:08","price":47.73},{"date":"1396/06/03 05:32","price":47.7},{"date":"1396/06/03 06:08","price":47.73},{"date":"1396/06/03 06:32","price":47.77},{"date":"1396/06/03 07:08","price":47.73},{"date":"1396/06/03 07:32","price":47.74},{"date":"1396/06/03 08:08","price":47.73},{"date":"1396/06/03 08:32","price":47.77},{"date":"1396/06/03 09:08","price":47.76},{"date":"1396/06/03 10:08","price":47.77},{"date":"1396/06/03 11:08","price":47.83},{"date":"1396/06/03 11:32","price":47.81},{"date":"1396/06/03 12:08","price":47.77},{"date":"1396/06/03 12:32","price":47.73},{"date":"1396/06/03 13:08","price":47.74},{"date":"1396/06/03 13:32","price":47.8},{"date":"1396/06/03 14:08","price":47.76},{"date":"1396/06/03 14:32","price":47.77},{"date":"1396/06/03 15:08","price":47.74},{"date":"1396/06/03 15:32","price":47.77},{"date":"1396/06/03 16:08","price":47.74},{"date":"1396/06/03 16:32","price":47.83},{"date":"1396/06/03 17:08","price":47.67},{"date":"1396/06/03 17:32","price":47.66},{"date":"1396/06/03 18:08","price":47.52},{"date":"1396/06/03 18:32","price":47.53},{"date":"1396/06/03 19:08","price":47.74},{"date":"1396/06/03 19:32","price":47.64},{"date":"1396/06/03 20:08","price":47.73},{"date":"1396/06/03 20:32","price":47.64},{"date":"1396/06/03 21:08","price":47.7},{"date":"1396/06/03 21:32","price":47.66},{"date":"1396/06/03 22:08","price":47.7},{"date":"1396/06/03 23:08","price":47.86},{"date":"1396/06/03 23:32","price":47.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398