کمترین: 
49.5
بیشترین: 
49.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 2 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 49.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 11:32","price":49.5}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398