کمترین: 
4568
بیشترین: 
4585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 2 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 2 شهریور 1396 , 4579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 10:10","price":4568},{"date":"1396/06/02 11:00","price":4569},{"date":"1396/06/02 11:30","price":4571},{"date":"1396/06/02 12:00","price":4573},{"date":"1396/06/02 12:10","price":4581},{"date":"1396/06/02 12:20","price":4585},{"date":"1396/06/02 12:40","price":4583},{"date":"1396/06/02 12:50","price":4581},{"date":"1396/06/02 13:00","price":4582},{"date":"1396/06/02 13:40","price":4581},{"date":"1396/06/02 14:00","price":4579}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399