کمترین: 
8773.8
بیشترین: 
8773.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 2 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 2 شهریور 1396 , 8773.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":8773.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398