کمترین: 
48.2
بیشترین: 
48.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 2 شهریور 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 48.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 09:10","price":48.2}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398