کمترین: 
2.92
بیشترین: 
2.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 2 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 2.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 03:08","price":2.92},{"date":"1396/06/02 05:08","price":2.93},{"date":"1396/06/02 06:08","price":2.92},{"date":"1396/06/02 09:08","price":2.93},{"date":"1396/06/02 11:08","price":2.92},{"date":"1396/06/02 12:08","price":2.93},{"date":"1396/06/02 16:08","price":2.94},{"date":"1396/06/02 17:08","price":2.95},{"date":"1396/06/02 18:32","price":2.96},{"date":"1396/06/02 19:08","price":2.97},{"date":"1396/06/02 19:32","price":2.96},{"date":"1396/06/02 20:08","price":2.94},{"date":"1396/06/02 21:08","price":2.93},{"date":"1396/06/02 21:32","price":2.94},{"date":"1396/06/02 22:08","price":2.95}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398