کمترین: 
51.73
بیشترین: 
52.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 2 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 52.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 02:08","price":52.48},{"date":"1396/06/02 02:32","price":52.52},{"date":"1396/06/02 05:08","price":52.58},{"date":"1396/06/02 05:32","price":52.48},{"date":"1396/06/02 06:32","price":52.52},{"date":"1396/06/02 07:08","price":52.55},{"date":"1396/06/02 07:32","price":52.53},{"date":"1396/06/02 08:32","price":52.59},{"date":"1396/06/02 09:08","price":52.58},{"date":"1396/06/02 09:32","price":52.56},{"date":"1396/06/02 11:08","price":52.53},{"date":"1396/06/02 11:32","price":52.59},{"date":"1396/06/02 12:08","price":52.48},{"date":"1396/06/02 13:08","price":52.33},{"date":"1396/06/02 13:32","price":52.38},{"date":"1396/06/02 14:00","price":52.49},{"date":"1396/06/02 14:32","price":52.45},{"date":"1396/06/02 15:08","price":52.38},{"date":"1396/06/02 15:32","price":52.28},{"date":"1396/06/02 16:08","price":52.35},{"date":"1396/06/02 16:32","price":52.45},{"date":"1396/06/02 17:08","price":52.51},{"date":"1396/06/02 17:32","price":52.64},{"date":"1396/06/02 18:08","price":52.27},{"date":"1396/06/02 18:32","price":52.34},{"date":"1396/06/02 19:08","price":52.16},{"date":"1396/06/02 19:32","price":52.3},{"date":"1396/06/02 20:08","price":52.28},{"date":"1396/06/02 20:32","price":51.86},{"date":"1396/06/02 21:08","price":51.78},{"date":"1396/06/02 21:32","price":51.73},{"date":"1396/06/02 22:08","price":51.81},{"date":"1396/06/02 22:32","price":52.03},{"date":"1396/06/02 23:08","price":51.99},{"date":"1396/06/02 23:32","price":52.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398