کمترین: 
478.38
بیشترین: 
485.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 2 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 480.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 00:08","price":481.88},{"date":"1396/06/02 00:32","price":482.13},{"date":"1396/06/02 01:08","price":482.38},{"date":"1396/06/02 01:32","price":482.25},{"date":"1396/06/02 05:08","price":482.75},{"date":"1396/06/02 05:32","price":482.13},{"date":"1396/06/02 06:08","price":481.75},{"date":"1396/06/02 06:32","price":481.88},{"date":"1396/06/02 07:08","price":482.38},{"date":"1396/06/02 07:32","price":482.13},{"date":"1396/06/02 08:08","price":481.75},{"date":"1396/06/02 08:32","price":482.13},{"date":"1396/06/02 11:08","price":481.88},{"date":"1396/06/02 11:32","price":482.5},{"date":"1396/06/02 12:08","price":481.88},{"date":"1396/06/02 12:32","price":483.63},{"date":"1396/06/02 13:08","price":481.88},{"date":"1396/06/02 13:32","price":481.38},{"date":"1396/06/02 14:00","price":482.88},{"date":"1396/06/02 14:32","price":482.63},{"date":"1396/06/02 15:08","price":482.38},{"date":"1396/06/02 15:32","price":482.13},{"date":"1396/06/02 16:08","price":482.63},{"date":"1396/06/02 16:32","price":483.13},{"date":"1396/06/02 17:08","price":484},{"date":"1396/06/02 17:32","price":485.25},{"date":"1396/06/02 18:08","price":482.63},{"date":"1396/06/02 18:32","price":483.13},{"date":"1396/06/02 19:08","price":482.13},{"date":"1396/06/02 19:32","price":482.63},{"date":"1396/06/02 20:08","price":482.88},{"date":"1396/06/02 20:32","price":479.38},{"date":"1396/06/02 21:08","price":479.13},{"date":"1396/06/02 21:32","price":478.38},{"date":"1396/06/02 22:08","price":478.75},{"date":"1396/06/02 22:32","price":480.13},{"date":"1396/06/02 23:08","price":479.38},{"date":"1396/06/02 23:32","price":480.63}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398