کمترین: 
47.17
بیشترین: 
48.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 2 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 شهریور 1396 , 47.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/02 00:08","price":48.38},{"date":"1396/06/02 01:32","price":48.39},{"date":"1396/06/02 02:08","price":48.38},{"date":"1396/06/02 03:08","price":48.37},{"date":"1396/06/02 03:32","price":48.38},{"date":"1396/06/02 04:08","price":48.37},{"date":"1396/06/02 05:08","price":48.38},{"date":"1396/06/02 05:32","price":48.31},{"date":"1396/06/02 06:08","price":48.33},{"date":"1396/06/02 06:32","price":48.34},{"date":"1396/06/02 07:08","price":48.38},{"date":"1396/06/02 07:32","price":48.36},{"date":"1396/06/02 08:32","price":48.38},{"date":"1396/06/02 09:08","price":48.37},{"date":"1396/06/02 10:08","price":48.38},{"date":"1396/06/02 10:32","price":48.36},{"date":"1396/06/02 11:08","price":48.31},{"date":"1396/06/02 11:32","price":48.37},{"date":"1396/06/02 12:08","price":48.28},{"date":"1396/06/02 12:32","price":48.33},{"date":"1396/06/02 13:08","price":48.19},{"date":"1396/06/02 13:32","price":48.2},{"date":"1396/06/02 14:00","price":48.27},{"date":"1396/06/02 14:32","price":48.2},{"date":"1396/06/02 15:08","price":48.16},{"date":"1396/06/02 15:32","price":48.12},{"date":"1396/06/02 16:08","price":48.17},{"date":"1396/06/02 16:32","price":48.2},{"date":"1396/06/02 17:08","price":48.26},{"date":"1396/06/02 17:32","price":48.34},{"date":"1396/06/02 18:08","price":47.91},{"date":"1396/06/02 18:32","price":47.98},{"date":"1396/06/02 19:08","price":47.8},{"date":"1396/06/02 19:32","price":47.87},{"date":"1396/06/02 20:08","price":47.86},{"date":"1396/06/02 20:32","price":47.34},{"date":"1396/06/02 21:08","price":47.24},{"date":"1396/06/02 21:32","price":47.17},{"date":"1396/06/02 22:08","price":47.26},{"date":"1396/06/02 22:32","price":47.47},{"date":"1396/06/02 23:08","price":47.39},{"date":"1396/06/02 23:32","price":47.53}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398