کمترین: 
1285.3
بیشترین: 
1291.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 2 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 2 شهریور 1396 , 1285.90 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398