کمترین: 
1211000
بیشترین: 
1211000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 1 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 1 شهریور 1396 , 1211000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 14:36","price":1211000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398